Sąlygos

Tarptautinių pardavimų ir pristatymo sąlygos

Bendrosios nuostatos

Tarptautinių pardavimų ir pristatymo sąlygos galioja, jei jų galiojimas nurodomas bet kokioje „Zehnder Group Deutschland GmbH“ ar jos antrinių bendrovių (toliau – Pardavėjas) sutartyje, pasiūlyme ar priėmime. Jei pristatymas atliekamas pagal pristatymo sutartį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, šios Tarptautinių pardavimų ir pristatymo sąlygos taikomos kiekvienam pagal tokią sutartį atliekamam užsakymui. Bet kokios Pirkėjo nustatytos sąlygos, kurios prieštarauja čia nustatytoms sąlygoms, galioja tik tuomet, jeigu Pardavėjas jas priima raštu.

Užsakymai

Pardavėjas bet kokios įsipareigojimus prisiima tik po to, kai atskirai ir aiškiai patvirtina kiekvieną pirkimo užsakymą.

Pristatymo sąlygos

Prekių pristatymą atlieka Pardavėjo gamykla „FCA Lahr“ (FCA – INCOTERMS 2010), nebent nurodoma kitaip patvirtinant užsakymą. Bet kokius su prekių importu susijusius muitus, rinkliavas, mokesčius ir t. t. padengia Pirkėjas.

Jeigu pristatymas atliekamas paštu, specialiu pristatymu ar greituoju paštu, Pirkėjas turi padengti papildomas išlaidas, kurios viršija įprasto „FCA Lahr“ pristatymo išlaidas arba kitą sutartą sumą. Už prekių pristatymą riziką prisiima Pirkėjas.

Pakavimas

Jeigu nėra sutarta kitaip, už prekių pakavimą Pirkėjas moka atskirai. Pirkėjas negali grąžinti prekių Pardavėjui. Prekių grąžinimo konteineriai ir paletės turi būti iškrauti ir iš karto grąžinti. Dėl to patirtas išlaidas apmoka Pirkėjas.

Pristatymo datos

Pristatymo datos yra apytikslės. Vėlavimas pristatyti prekes pagal grafiką nesuteikia teisės Pirkėjui reikšti pretenzijas Pardavėjo atžvilgiu ir (arba) atšaukti užsakymą.

Su Pirkėju sutarta pristatymo data turėtų būti pagrįstai pratęsta, jeigu iškyla tokios aplinkybės, kurių Pardavėjas negalėjo išvengti net ir ėmęsis reikiamų atsargumo priemonių.

Kainos / ilgalaikiai užsakymai

Jeigu šalys nėra sutarusios dėl kredito, už prekes privaloma sumokėti užsakymo metu. Jeigu sumokėti vėluojama, nuo vėluojamos sumokėti sumos mokami delspinigiai pagal komercinių bankų taikomas normas.

Jei per sutarta laikotarpį Pirkėjas nepatvirtina užsakytų prekių kiekio ir (arba) už prekes nesumoka, Pardavėjas turi teisę iš karto atšaukti pirkimą, o Pirkėjas negali reikšti pretenzijų dėl žalos atlyginimo. Pardavėjas taip pat gali nuspręsti reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų sąskaitos apmokėjimo garantiją, lygią visai užsakymo kainai, už likusių prekių pristatymą.

Teisė atšaukti

Pirkėjo nemokumo atveju arba jei Pirkėjas neatlieka mokėjimo už ankstesnį pirkinį, Pardavėjas turi teisę nebevykdyti sutarties, kol nebus garantuotas likusios pirkinio kainos apmokėjimas. Jeigu per pagrįstą laikotarpį Pirkėjas tokios garantijos pateikti negali, Pardavėjas gali užsakymą atšaukti.

Jeigu Pirkėjas neapmoka pirkinio kainos, Pardavėjas turi teisę taikyti delspinigius komercinių bankų normomis.

Garantinis laikotarpis

Garantinis laikotarpis tęsiasi šešiasdešimt (60) mėnesių nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Garantija netaikoma elektriniams radiatoriams ir elektriniams ir elektroniniams komponentams, kuriems taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija.

Gavęs prekes, Pirkėjas turi iš karto jas apžiūrėti. Apie bet kokius defektus privaloma pranešti raštu per aštuonias (8) dienas nuo gavimo. Antraip nusipirktos prekės laikomos priimtomis ir Pardavėjui nebegalima reikšti garantinių pretenzijų.

Minėtu garantiniu laikotarpiu radus defektų, kurių nebuvo galima atpažinti pirminės apžiūros metu, apie juos privaloma pranešti raštu iš karto po jų aptikimo. Antraip nusipirktos prekės laikomos priimtomis ir Pardavėjui nebegalima reikšti garantinių pretenzijų. Jeigu prekių defektai buvo įrodyti ir Pirkėjas apie juos pranešė taip, kaip nurodyta šiame skyriuje. Pirkėjas turi galimybę nemokamai pateikti prekes remontui arba jas pakeisti kitomis. Jeigu reikia, siuntimo į Pardavėjo gamyklą išlaidos bus padengiamos per pusę. Garantinės pretenzijos galioja su sąlyga, kad prieš tai Pirkėjas įvykdė visus savo įsipareigojimus. Bet kokios kitos garantinės pretenzijos dėl prekių defektų negalioja.

Nuosavybės išlaikymas

Pristatytos prekės priklauso Pardavėjui, kol už jas negaunamas visas apmokėjimas. Pirkėjas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų Pardavėjo nuosavybės teises.

Eksporto apribojimas

Pardavėjo gaminiai apsaugoti patentais, teisėmis į dizainą ir prekės ženklus keliose užsienio jurisdikcijose. Todėl prieš pristatant prekes į tokią jurisdikciją, Pirkėjas turi pasikonsultuoti su Pardavėju.

Galiojanti teisė ir arbitražas

Bet kuriuo atveju galioja JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių („Vienos pardavimų konvencija“). Tais atvejais, kai Vienos konvencija negali padėti išspręsti klausimo, teisinius santykius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo reglamentuoja Pardavėjo šalyje galiojantys įstatymai.

Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, galutinai išsprendžiami pagal Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo taisykles. Ginčą sprendžia vienas pagal šias taisykles paskirtas arbitras. Arbitražo vieta parenkama Pardavėjo šalyje. Bendravimo kalba bus anglų kalba.