Sąlygos

Tarptautinių pardavimų ir pristatymo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tarptautinių pardavimų ir pristatymo sąlygos galioja, jei jų galiojimas nurodomas bet kokioje „Zehnder Group Deutschland GmbH“ ar jos antrinių bendrovių (toliau – Pardavėjas) sutartyje, pasiūlyme ar priėmime. Jei pristatymas atliekamas pagal pristatymo sutartį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, šios Tarptautinių pardavimų ir pristatymo sąlygos taikomos kiekvienam pagal tokią sutartį atliekamam užsakymui. Bet kokios Pirkėjo nustatytos sąlygos, kurios prieštarauja čia nustatytoms sąlygoms, galioja tik tuomet, jeigu Pardavėjas jas priima raštu.

2. Užsakymai

2.1. Pardavėjas bet kokios įsipareigojimus prisiima tik po to, kai atskirai ir aiškiai patvirtina kiekvieną pirkimo užsakymą.

3. Pristatymo sąlygos

3.1. Prekių pristatymą atlieka Pardavėjo gamykla „FCA Lahr“ (FCA – INCOTERMS 2020), nebent nurodoma kitaip patvirtinant užsakymą. Bet kokius su prekių importu susijusius muitus, rinkliavas, mokesčius ir t. t. padengia Pirkėjas.

3.2. Jeigu pristatymas atliekamas paštu, specialiu pristatymu ar greituoju paštu, Pirkėjas turi padengti papildomas išlaidas, kurios viršija įprasto „FCA Lahr“ pristatymo išlaidas arba kitą sutartą sumą. Už prekių pristatymą riziką prisiima Pirkėjas.

4. Pakavimas

4.1. Jeigu nėra sutarta kitaip, už prekių pakavimą Pirkėjas moka atskirai. Pirkėjas negali grąžinti prekių Pardavėjui. Prekių grąžinimo konteineriai ir paletės turi būti iškrauti ir iš karto grąžinti. Dėl to patirtas išlaidas apmoka Pirkėjas.

5. Pristatymo datos

5.1. Pristatymo datos yra apytikslės. Vėlavimas pristatyti prekes pagal grafiką nesuteikia teisės Pirkėjui reikšti pretenzijas Pardavėjo atžvilgiu ir (arba) atšaukti užsakymą.

5.2. Su Pirkėju sutarta pristatymo data turėtų būti pagrįstai pratęsta, jeigu iškyla tokios aplinkybės, kurių Pardavėjas negalėjo išvengti net ir ėmęsis reikiamų atsargumo priemonių.

6. Kainos / ilgalaikiai užsakymai

6.1. Jeigu šalys nėra sutarusios dėl kredito, už prekes privaloma sumokėti užsakymo metu. Jeigu sumokėti vėluojama, nuo vėluojamos sumokėti sumos mokami delspinigiai pagal komercinių bankų taikomas normas.

6.2. Jei per sutarta laikotarpį Pirkėjas nepatvirtina užsakytų prekių kiekio ir (arba) už prekes nesumoka, Pardavėjas turi teisę iš karto atšaukti pirkimą, o Pirkėjas negali reikšti pretenzijų dėl žalos atlyginimo. Pardavėjas taip pat gali nuspręsti reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų sąskaitos apmokėjimo garantiją, lygią visai užsakymo kainai, už likusių prekių pristatymą.

7. Teisė atšaukti

7.1. Pirkėjo nemokumo atveju arba jei Pirkėjas neatlieka mokėjimo už ankstesnį pirkinį, Pardavėjas turi teisę nebevykdyti sutarties, kol nebus garantuotas likusios pirkinio kainos apmokėjimas. Jeigu per pagrįstą laikotarpį Pirkėjas tokios garantijos pateikti negali, Pardavėjas gali užsakymą atšaukti.

7.2. Jeigu Pirkėjas neapmoka pirkinio kainos, Pardavėjas turi teisę taikyti delspinigius komercinių bankų normomis.

7.3. Klientas per 14 dienų gali atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties ir grąžinti prekes. Vartotojas laikomas savarankiškai dirbančiu klientu, kuris perka prekes iš „Zehnder Baltics OÜ“ ne savo versle ar profesijoje.

7.3.1. Atsisakymo laikotarpis pasibaigia per 14 dienų nuo tos dienos, kai vartotojas ar vartotojo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes.

7.3.2. Vartotojas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, privalo vienareikšmiškai raštu pranešti „Zehnder Baltics OÜ“ apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, kuris turi būti išsiųstas „Zehnder Baltics OÜ“ elektroniniu parašu.

7.3.3. „Zehnder Baltics OÜ“ kontaktinė informacija: Rannamõisa tee 38d TALLINN 13516

„Zehnder Baltics“ sandėlis: Kalda 9b TALLINN 11625, informacija www.zehnder.ee, el. Paštas: info.baltics@zehndergroup.com

7.3.4. Vartotojui norint atsisakyti sutarties – pakanka nusiųsti pardavėjui pranešimą apie atsisakymo teisę iki sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos.

7.3.5. Remiantis įstatymais, vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties, šiais atvejais:

7.3.5.1. prekės, kurioms taikoma sutartis, nebuvo grąžintos originalioje pakuotėje (pakuotė gali būti atidaryta, bet nepažeista) ir originalios būklės;

7.3.5.2. gaminį naudojo kitu būdu, nei būtina norint nustatyti prekės pobūdį, savybes ir eksploatacines savybes.

7.3.6. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas padengia Vartotojas.

7.3.7. Atsisakydama sutarties, „Zehnder Baltics OÜ“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to laiko, kai pardavėjas sužino apie vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina vartotojui visus pagal Sutartį gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas.

7.3.8. „Zehnder Baltics OÜ“ grąžins šias lėšas naudodama tą patį mokėjimo metodą, kurį naudojo mokėtojas, nebent Vartotojas sutiko naudoti kitą mokėjimo būdą. Vartotojas nepatirs jokių mokesčių ar kitų išlaidų, susijusių su grąžinimu.

7.3.9. Vartotojas privalo grąžinti prekes Zehnder Baltcs OÜ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. Termino nesilaikoma, jei Vartotojas grąžina prekes nepasibaigus 14 dienų terminui.

7.3.10. „Zehnder Baltics OÜ“ turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, kol negauna prekių, kurioms taikoma sutartis, arba Vartotojas nepateikia įrodymų, kad grąžino prekes.

7.3.11. „Zehnder Baltics OÜ“ pasilieka teisę sulaikyti 25% prekių vertės, kai grąžina neteisingai vartotojo užsakytas prekes.

7.4. Prekių grąžinimas iš juridinių asmenų, vykdančių ekonominę ar profesinę veiklą

7.4.1. Prekės grąžinamos pateikus teisingai užpildytą paraišką atsiimti prekę. Pareiškime turi būti aiškiai nurodyta prekių grąžinimo priežastis. Paraiška turi būti išsiųsta adresu info.baltics@zehndergroup.com ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos.

7.4.2. 25% sumokėtos sumos nėra grąžinama.

7.4.3. Grąžinamų prekių pakuotės turi būti nepažeistos ir švarios. Juosta neturi būti užrašyta ant pakuotės ar tiesiogiai pritvirtinta prie jos. Produkto komercinė išvaizda turi būti visiškai išsaugota.

7.4.4. Jau panaudotos prekės nebus priimamos.

7.5. „Zehnder Baltics OÜ“ neprivalo atpirkti prekių, kurios buvo pagamintos specialiai pirkėjui gamykloje, atsižvelgiant į pirkėjo poreikius, arba kurios buvo pagamintos pirkėjo nurodytomis sąlygomis.

8. Garantinis laikotarpis

8.1. Garantinis laikotarpis tęsiasi šešiasdešimt (60) mėnesių nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Garantija netaikoma elektriniams radiatoriams ir elektriniams ir elektroniniams komponentams, kuriems taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija.

8.2. Gavęs prekes, Pirkėjas turi iš karto jas apžiūrėti. Apie bet kokius defektus privaloma pranešti raštu per aštuonias (8) dienas nuo gavimo. Antraip nusipirktos prekės laikomos priimtomis ir Pardavėjui nebegalima reikšti garantinių pretenzijų.

8.3. Minėtu garantiniu laikotarpiu radus defektų, kurių nebuvo galima atpažinti pirminės apžiūros metu, apie juos privaloma pranešti raštu iš karto po jų aptikimo. Antraip nusipirktos prekės laikomos priimtomis ir Pardavėjui nebegalima reikšti garantinių pretenzijų. Jeigu prekių defektai buvo įrodyti ir Pirkėjas apie juos pranešė taip, kaip nurodyta šiame skyriuje. Pirkėjas turi galimybę nemokamai pateikti prekes remontui arba jas pakeisti kitomis. Jeigu reikia, siuntimo į Pardavėjo gamyklą išlaidos bus padengiamos per pusę. Garantinės pretenzijos galioja su sąlyga, kad prieš tai Pirkėjas įvykdė visus savo įsipareigojimus. Bet kokios kitos garantinės pretenzijos dėl prekių defektų negalioja.

9.Nuosavybės išlaikymas

9.1. Pristatytos prekės priklauso Pardavėjui, kol už jas negaunamas visas apmokėjimas. Pirkėjas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų Pardavėjo nuosavybės teises.

10. Eksporto apribojimas

10.1. Pardavėjo gaminiai apsaugoti patentais, teisėmis į dizainą ir prekės ženklus keliose užsienio jurisdikcijose. Todėl prieš pristatant prekes į tokią jurisdikciją, Pirkėjas turi pasikonsultuoti su Pardavėju.

11. Galiojanti teisė ir arbitražas

11.1. Bet kuriuo atveju galioja JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių („Vienos pardavimų konvencija“). Tais atvejais, kai Vienos konvencija negali padėti išspręsti klausimo, teisinius santykius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo reglamentuoja Pardavėjo šalyje galiojantys įstatymai.

11.2. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, galutinai išsprendžiami pagal Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo taisykles. Ginčą sprendžia vienas pagal šias taisykles paskirtas arbitras. Arbitražo vieta parenkama Pardavėjo šalyje. Bendravimo kalba bus anglų kalba.